Festival vedy a techniky AMAVET

10.-12.november 2005 Bratislava

Celoslovenský festival vedy a techniky sa konal počas týždňa vedy a techniky v Európe. Podujatie umožnilo študentom prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce verejnosti, komunikovať s mladými ľuďmi s podobnými záujmami zo Slovenska a Belgicka, Česka,  Španielska. V 59 stánkoch naši študenti s ostatnými účastníkmi prezentovali svoje projekty, ktoré hodnotila odborná porota. 

Našu školu reprezentovali študenti, ktorí predstavili svoje projekty z oblasti matematika a geografia.

Téma:  JASKYNIARSTVO  

Autor: Dušan Papan, 3.D trieda

Konzultant: Mgr. Tatiana Hiková

Študent predstavil svoj svet ticha, ktorý pozoruje pod zemou. Jaskyne v oblasti masívu Skaliek v Strážovských vrchoch nad Rajeckými Teplicami preskúmal so svojimi priateľmi - členmi speleologickej spoločnosti a predstavil ich pomocou máp, fotografií. O svojom koníčku  odborne informoval návštevníkov a predviedol ukážky jaskyniarskej techniky.    

 

Téma:  MÔJ DOM, MÔJ HRAD

Autori: Ján Szovák - Jozef Vojtek, 4.E trieda

Konzultant: Mgr. Ľudmila Potočáková

 

Študenti predstavili zaujímavé riešenie projektovej úlohy z matematiky, v ktorom ukázali možnosť aplikácie teoretických poznatkov zo stereometrie pri projektovaní domu. Predstavili kresliaci program CorelDRAW 9, ktorý využili pri grafickom spracovaní projektu. Návštevníkom ponúkli tipy a triky, ktoré môžu užívatelia programu využiť.

Fotogaléria

Celoslovenského festivalu sme sa zúčastnili po prvýkrát a v konkurencii 59 projektov sme boli rovnocenní partneri. Vďaka účasti nielen  študentov ale aj pedagóga, sme získali cenné skúsenosti pre tvorbu podobných projektov.

Poďakovanie patrí študentom za vzornú reprezentáciu a Rodičovskej rade za finančnú podporu.